Открита е процедура за съдебни заседатели в Районен съд – Панагюрище , мандат 2020г.-2024 г.

В изпълнение на Решение № 728/09.09.2019 г., Общински съвет Панагюрище открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище, мандат 2020г.-2024 г. при следните условия за нейното провеждане:

  1. Кандидатите за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. са на възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Панагюрище, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Панагюрище;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страдат от психически заболявания;

1.6. не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Панагюрище;

1.8. не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Панагюрище;

1.10. не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

  1. 2. Утвърждава образци на документи, както следва:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);

2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4,);

2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

  1. В срок до 18.10.2019г., кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище подават в деловодството на Общински съвет – Панагюрище документите по т.2. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. мотивационно писмо;

3.5. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

  1. II. Упълномощава Постоянната комисия Местно самоуправление и законност да изпълнява функциите и на Комисия за проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели.
  2. Поставя следните задачи на Постоянната комисия Местно самоуправление и законност:

 – да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище и изготви доклад и списък на допуснатите кандидати;

– да публикува на интернет страницата на Община  Панагюрище и Общински съвет – Панагюрище, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по т. I.3.5. от настоящото решение, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които са включени в Списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности;

– не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат;

 – да проведе, в свои открити заседания, изслушване на  кандидатите, при спазване изискванията на т. I.1. от настоящото решение, и състави доклад за протичането му и протокол за изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и  Общински съвет – Панагюрище;

– да внесе в Общински съвет – Панагюрище доклада и протокол от изслушването с проект за решение – предложение за определяне на кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд – Панагюрище за мандат 2020 г. – 2024 г. в 7-дневен срок преди гласуването.

  1. 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защитата на особено важни обществени интереси, свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд – Панагюрище, спазване на сроковете съгласно Закона за съдебната власт и с оглед опасността от закъснението на изпълнението на настоящото решение.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn