Открито заседание във връзка с процедурата за предоставяне на концесия на езерото в парка и паркинга на ул.„Кръстьо Гешанов“

На основание чл.55а, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, комисията, назначена със Заповед №168 от 22.03.2016 г. на Кмета на община Панагюрище за провеждане на открита процедура за предоставяне на концесия с предмет: „Управление на услуга по поддържане на спортно-атракционни съоръжения чрез експлоатация на изкуствено езеро, находящо се в парка на гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов“ и по осигуряване на места за паркиране чрез експлоатация на открит паркинг, находящ се в гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов“ срещу възнаграждение, което се състои в правото на концесионера да експлоатира обектите на концесията, включително да получава при условията на договора за концесия приходите от потребителите на услугите, извършвани в обектите на концесия”, съобщава на заинтересованите лица, че следващият етап от процедурата, а именно отваряне на пликове „Предложение” и „Обвързващо предложение” ще се състои на 16 май 2016 г. (понеделник) от 10:00 часа в Заседателната зала на община Панагюрище, ІІІ етаж в открито заседание.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn