От днес започва регистрацията на еднодневните договори

От  днес, 21 юли, влиза в сила Наредбата за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на еднодневните трудови договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство, които бяха регламентирани с последните промени в Кодекса на труда (чл. 114а). За целта в регионалните дирекции „Инспекция по труда“ е създадена организация за заверяване на новия вид трудови договори. Заверяването им ще се извършва в дирекциите по местонахождение на обработваемата площ, на която ще полагат труд наетите.

Работодателите – регистрирани земеделски стопани, могат да сключват еднодневни договори за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ и само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. С едно лице могат да се сключват еднодневни договори за не повече от 90 дни.

Новите договори не могат да бъдат с продължителност, различна от 8 часа, както и не може да се променя формата и съдържанието им. В дирекциите „Инспекция по труда“ ще се заверяват само договори, които съответстват по форма и съдържание на утвърдения с Наредбата образец и съответно само те ще се считат за валидно сключени. Не е допустимо да се премахват или добавят клаузи от образеца на трудовия договор. Образците на еднодневните трудови договори могат да бъдат получени и попълнени на място в дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на обработваемата площ в момента на заверяването им.

Не е допустимо в договора предварително да се попълват данни за наетото лице. Те се въвеждат сутрин, преди започване на работа. Всеки ден, в който работниците се наемат на договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, се сключва нов трудов договор, включително и когато страните не се променят. В него се съдържат данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на дневното трудово възнаграждение, дата и месец на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и др. Възнаграждението се изплаща на наетите ежедневно, в края на работния ден, срещу разписка, неразделна част от образеца на трудовия договор.

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn