От 18 септември ще започне подаването на заявления за кандидатстване по проект за енергийно обновяване сгради в Панагюрище

От 18 септември ще започне подаването на заявления за кандидатстване по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер“.

Проектът е част от Инвестиционната програма на община Панагюрище, която се изпълнява по проект №BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Допустими за енергийно обновяване сгради са многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради проектирани преди 26 април 1999 г. и са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Припомняме, че информационната среща по проекта ще се състои на 5 септември от 16 часа в сградата на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn