ОУ „Проф. Марин Дринов” продължава реализацията на проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

От януари 2016 година Основно училище „Проф. Марин Дринов”, Панагюрище ще продължи дейностите за изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), който ще се изпълнява до 31 август 2017 година. В учебното заведение по проекта ще продължат да работят един психолог, един логопед и двама ресурсни учители.
Учениците, които работят по проекта „Включващо обучение“, получиха като дарение от  родители нови дидактически материали, с които вече са започнали занимания, съобщиха от  училището. То е единственото от училищата в община Панагюрище, което работи по проекта.
Обща цел на проект „Включващо обучение“ е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Сред специфичните цели са ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция; повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик; повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания и др.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn