Още една социална услуга ще реализира Община Панагюрище в подкрепа на деца и уязвими семейства

В община Панагюрище е налице изградена мрежа от социални услуги, като социалната политика на местната власт е фокусирана върху потребностите на децата, хората с увреждания, уязвимите групи и възрастните хора от общността.
В изпълнение на тази си политика е и проектът за изграждане на Център за работа с деца на улицата. През юни Община Панагюрище обяви обществена поръчка за изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Център за работа с деца на улицата“реконструкция и преустройство на сгради, с идентификатори – 55302.501.4945.1 и 55302.501.4945.2, ул. „Олга Брадистилова“, гр. Панагюрище, по процедура BG16RFOP001-1.039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“- Панагюрище, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ , Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“
Две фирми са подали оферти за изпълнение на възложената обществена поръчка в обявения срок. Предстои избор на изпълнител.
По статистика в община Панагюрище реално няма деца на улицата, но чрез разкриването на тази социална услуга се цели развиване на активна работа за оказване на своевременна помощ на децата и семействата в риск, както и предоставяне на изнесени услуги. Чрез нея ще се подкрепят лицата от уязвимите групи. Отпадането от училище и липсата на образование е един от най-сериозните фактори за попадане в ситуация на множество рискове – бедност, противоправно поведение, насилие и настаняване в социални услуги-резидентен
тип. По-голяма част от децата нередовно посещаващи училище са деца от ромски произход. За задържането им в училище и за предотвратяване на бъдещи рискове от социална изолация са необходими дейности за компенсиране на образователните пропуски, мотивиране на децата за посещение и задържане в училище, дейности за запълване на свободното им време и за мотивация на родителите за ангажиране в образованието на своите деца. Тези факти са част от аргументите за разкриване на нова социална услуга за деца и семейства „Център за работа с деца на улицата“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn