ПДИ представи доклада си за състоянието на достъпа до информация у нас за 2023 година

На онлайн пресконференция на 9 юли 2024 г. ПДИ представи двадесет и четвъртия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България за 2023 г.

Докладът започва с препоръки на ПДИ относно подобряване на достъпа до обществена информация в България.

По отношение на законодателството:

 • Присъединяване към Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи.

 • При изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да бъдат следвани и спазвани принципите и международните стандарти.

 • Обемът на понятието „обществена информация“ да включва и информацията за и от срещите и заседанията на служебни лица и публични институции („управление на слънчева светлина“).

 • Kонтрол на решенията по ЗДОИ, така че да се избегне формирането на противоречива, нееднаква или неясна практика чрез възстановяване на касационното обжалване на решенията на административните съдилища или чрез въвеждане на възможност за подаване на жалби пред независим информационен комисар, при запазена бързина на съдебните производства.

 • Задължение институциите да публикуват в интернет страниците си консолидирани версии на издадените от тях изменени и допълнени нормативни или общи административни актове.

По отношение на балансa между правото на достъп до информация и неговите ограничения:

– Да бъде регламентирана по детайлен и предвидим начин, в съответствие с чл. 41 от Конституцията и подхода в ЗДОИ, т. нар. „следствена тайна“, уредена в чл. 198 от Наказателно-процесуалния кодекс, така че да се предоставя достъп до информация относно досъдебните производства при баланс между обществения интерес от информацията и защита на основните права и легитимни интереси.

– Осигуряване на точен баланс между правото на достъп до обществена информация и правото на защита на личните данни при разглеждане на заявления от администрацията, така че да се запази равностойността на двете основни права.

По отношение на достъпа до информация и класифицираната информация:

 • Да се въведе забрана, чрез изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), да бъде обявявана за защитена от закон тайна информация, която разкрива нарушения, престъпления, корупция.

 • Да се инициира, подкрепи и контролира от Държавната комисия по сигурност на информацията и Министерския съвет процесът на декласифициране на информация в съответствие със ЗЗКИ и да се осигурява публичност на списъците с декласифицирани документи

По отношение на изпълнението на задълженията по ЗДОИ от администрацията и активното публикуване на информация:

 • Да бъдат предприети реални мерки при дадени много отговори в съдебната практика на въпроси по приложението на ЗДОИ, институциите да я следват и спазват при работата със заявления: мълчаливите откази са недопустими; от заявителите не може да се иска да обясняват защо им е нужна информацията; фактическите констатации в доклади не могат да се отказват по чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ; несъгласието на третото лице е без правно значение, когато то е задължено по ЗДОИ или е налице надделяващ обществен интерес от предоставянето на информацията и др.

 • Да се организират продължаващи обучения по ЗДОИ.

 • Да се публикуват на интернет страниците на институциите, заедно с основните документи, и кратки обяснителни документи на достъпен за обикновения гражданин нетехнически език, вкл. чрез визуални представяния, на основните бюджетни документи на институцията.

 • Актуализиране на вътрешните правила по ЗДОИ.

 • Секциите „Достъп до информация“ да улесняват търсещите информация.

 • Да продължи процесът на уеднаквяване на модела на интернет страниците на институциите.

 • Да има връзка от интернет страницата на дадена институция към общ портал, където са публикувани регистри/набори от данни (Портал “Отворени данни“, Регистър на обществените поръчки и др.).

 • Задължените субекти да обозначават изрично актуалната си официална интернет страница.

 • Прецизна и коректна регистрация на електронните заявления.

По отношение на прозрачността на съдебната система:

 • Да се измени чл. 64, ал. 4 от Закона за съдебната власт, като се премахне възможността да бъдат публикувани съдебни актове без мотиви.

 • Да се отмени разпоредбата на чл. 64, ал. 3 от Закона за съдебната власт, според която публикуването на съдебни актове става по начин, който не позволява идентифицирането на физически лица. Защитата на личните данни да не служи за тотално анонимизиране на всички участници в съдебния процес.

 • Да се публикуват протоколите от открити съдебни заседания в интернет страниците на всички съдилища.

 • Да бъдат публикувани съдебните актове заедно с мотивите или части от тях по класифицираните административни дела, като бъде заличавана единствено информация, чието узнаване би навредило на някой от защитените интереси съгласно ЗЗКИ.

 • Да бъдат приети ясни правила относно активното оповестяване на

 • информация по дела от висок обществен интерес.

 • Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и главният прокурор да предприемат стъпки за прозрачност и предоставяне на еднакъв достъп до създаваната от прокуратурата обществена информация, като приемат ефективни мерки за избягване на двоен стандарт и откази в случаите, когато сходна информация вече е била публикувана или предоставяна по заявление.

Автори на доклада са д-р Гергана Жулева, адв. Александър Кашъмов, адв. Кирил Терзийски, адв. Стефан Ангелов.

В доклада ще намерите още актуални анализи на законодателството в областта на достъпа до информация; състоянието на активната прозрачност за 560 органа на власт; на правната помощ и тенденциите в съдебната практика по дела за достъп до информация с широк обществен интерес, подкрепени от ПДИ през 2023.

Пълният текст на доклада и приложенията към него са публикувани на страницата на ПДИ в интернет.  

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn