Подбор за главен експерт в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“ обяви Община Панагюрище

Общинска администрация-Панагюрище обяви подбор за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Главен експерт „Обществени поръчки и общинска собственост” в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“.

В краткото описание на длъжността е упоменато, че заемащият длъжността: анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми на търговията, туризма и защитата на потребителите; извършва проучвания, анализи, контрол и дава предложения във връзка с уреждане взаимоотношенията между общината и “ЕРЮГ” съгласно нормативните документи, касаещи електроснабдяването на Общината; извършва обследване на общинските системи за външно осветление – улично, парково и др.; звършва контрол по поддръжката и текущия ремонт на уличното осветление в общината, контрол на разходите за тази дейност; поддържа общински електронен регистър за туристически обекти на територията на общината; отговаря за планирането и провеждането на обществените поръчки свързани с  горива, доставка на нетна електрическа енергия, вода, охрана на общински обекти, текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на Община Панагюрище; приема и обработва необходимите документи за категоризиране на туристически обекти  и участва в общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти съгласно Закона за туризма; изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря.

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: степен на образование – висше; образователно-квалификационна степен – „бакалавър“; области на висше образование – правни, стопански или технически науки; професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.

Срокът за кандидатстване продължава до  05.11.2021 г. /включително/  – 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска админда бъдат представениистрация,  ЦАО, партер.

Пълният текст на обявата е публикуван в сайта на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn