Подбор за длъжностите „Младши експерт“ и „Специалист“ в отдел „Териториално и селищно устройство“ обяви Община Панагюрище

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за следните длъжности

в отдел „Териториално и селищно устройство“:

  1. Младши експерт – 1 бр.
  2. Специалист – 1 бр.

І. Кратко описание на длъжностите:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация и административно обслужване, изготвяне на анализи и становища по програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива; поддържа  публични регистри; познава и прилага всички законови и административни актове в областта на устройството на територията и строителството /ЗУТ, наредбите по неговото приложение и законовата уредба имаща отношение към ЗУТ/;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

За длъжността „Младши експерт“

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър ;

3. Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия;

 

За длъжността „Специалист“

Степен на образование – средно; притежаващи свидетелство за професионална квалификация в областта на строителството, архитектурата и геодезията.

 

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

  1. Писмено заявление за кандидатстване;
  2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
  3. Автобиография (европейски формат);
  4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
  5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
  6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 31.01.2022 г. /включително/  – 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn