Подбор за длъжността „Директор“ на ДЦДМУ „Дъга“ обяви Община Панагюрище

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор за назначаване на служител на трудов договор за длъжността директор на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ – 1 щатна бройка, 8-часов работен ден

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.  Завършено висше образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „магистър”;

3. Професионален опит – не се изисква;

4. Много добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги и закрилата на детето, както и на Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

5. Много добри компютърни умения.

II. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Способност за планиране и организиране на дейността;

2. Способност за работа с деца с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;

3. Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

4. Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.

III. Основни задължения и отговорности на длъжността:

1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДЦДМУ при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

2. Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите относно предоставяните от тях социални услуги.

3. Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи.

4. Извършва анализ на дейността на социалната услуга и прави аргументирани предложения за промени при възникване на необходимост от такива.

5. Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа.

6. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра.

7. Контролира правилното водене и съхраняване на документацията.

8. Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд.

9. Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд.

10. Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра.

11. Изготвя и следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетите служители.

12. Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра.

13. Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база.

14. Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на центъра.

15. Организира и урежда всички въпроси, свързани с приемането, престоя, прекратяване ползването на социални услуги и дейностите по социална интеграция на децата в ДЦДМУ.

16. Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра и извън него.

17. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на социалната услуга, възложени от Ръководството на Община Панагюрище.

ІV. Начин на провеждане на подбора:

I –ви етап: Подбор по документи. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания за длъжността.

II –ри етап. Интервю с кандидатите, които са допуснати до втори етап.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Документ за компютърна грамотност (ако притежава такъв);
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит (ако притежава такива).
 6. Мотивационно писмо.

V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

 1. Закон за социалните услуги и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги;
 2. Конвенцията на ООН за правата на детето;
 3. Закон за закрила на детето и Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;
 4. Наредба за качеството на социалните услуги;
 5. Кодекс на труда;
 6. Закон за публичните финанси;
 7. Решение № 346 от 5 май 2023 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 година;
 8. Етичен кодекс на работещите с деца;
 9. Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 02.10.2023 г. /включително/  – 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати, което ще се проведе на 06.10.2023 година.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn