Подбор за длъжността „Директор“ на ЦОП „Зора“ обяви Община Панагюрище

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор за назначаване на служител на трудов договор на длъжността „Директор”  в Център за обществена подкрепа „Зора“ – 1 брой.

I. Кратко описание на длъжността „Директор“:

 • Осигурява функционирането на социалната услуга, в съответствие с нормативните изисквания.
 • Организира предоставянето на социални услуги за деца и семейства от Център за обществена подкрепа „Зора“.
 • Разработва и съхранява документацията, отнасяща се до функционирането на услугата.
 • Прави предложения за повишаване ефективността на работата в Център за обществена подкрепа „Зора“.
 • Установява контакти с други институции и организации, с цел пълноценното функциониране на социалната услуга.

II. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, образователна степен – магистър.
 • Трудов стаж и професионален опит – 1 година.
 • Компютърна грамотност и умения.

Кандидатите трябва да притежават нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Директорът на Център за обществена подкрепа „Зора“ да познава Закона за закрила на детето и всички поднормативни актове по прилагането му, Закона за социалното подпомагане, Закона за социалните услуги и всички поднормативни документи по прилагането им, Семеен кодекс; Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Личностни умения и компетентности:

 • Аналитична компетентност, управленска компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към потребителя, дигитална компетентност.
 • Лични качества – инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.
 • Компютърна грамотност – работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Необходими документи :

 1. Заявление до Кмета на община Панагюрище (свободен текст).
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Диплом за завършено образование – копие.
 5. Копия от документи, доказващи трудов стаж и професионален опит.
 6. Документи за допълнителна квалификация – копие (ако притежава такива).

V. Място, адрес и срок за подаване на документи:

Документите ще се приемат в Център за административно обслужване в Община Панагюрище (партер), на адрес: пл. „20-ти април“ № 13, от 25.05.2021 год. до 18.06.2021 год. (включително).

VІ. Начин на провеждане на подбора:

 • По документи и чрез събеседване с кандидатите.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда събеседване с допуснатите кандидати.
Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.
За информация: сайта на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn