Подбор за длъжността „младши експерт“ в отдел „Социални дейности и здравеопазване” обяви Община Панагюрище

               ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор на длъжността младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 брой.

І. Кратко описание на длъжността:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– образование висше, ОКС „Проф. бакалавър“ и професионален опит – не се изисква.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” да познава  Закон за личната помощ (ЗЛП), Наредба  № РД-07-7 от 28 юни 2019 година за включване в механизма лична помощ, Закон за социалните услуги (ЗСУ), Правилник за прилагане на закона за социалните услуги (ППЗСУ), Закон за закрила на детето (ЗЗД), Правилник за прилагане на закона за закрила на детето (ППЗЗДет.) и др. нормативни и поднормативни актове в сферата на социалните дейности и здравеопазване.

Личностни умения и компетентности:

– аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

– лични качества – инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

– компютърна грамотност – работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 30.07.2021 година (включително)  – 17.30 часа на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ 13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

Повече информация за обявения подбор може да бъде намерена в сайта на Община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn