Подбор за длъжността „младши експерт“ в отдел „Социални дейности и здравеопазване” обяви Община Панагюрище

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 щатна бройка.

І. Кратко описание на длъжността:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.

 

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– образование висше, ОКС „Проф. бакалавър“ и професионален опит – не се изисква.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” трябва да познава Закона за социално подпомагане,  ППЗСП, ЗИХУ, ЗЗД, ППЗИХУ, ППЗЗД, Закон за личната помощ и др. нормативни и поднормативни актове в системата на социалните дейности и здравеопазване;

Личностни умения и компетентности:

– аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

– лични качества – инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

 

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

 

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

 

VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 25.01.2023 г. /включително/  – 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn