Подбор за длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” обяви Община Панагюрище

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор по чл. 68 , ал.1, т.3 от Кодекса на труда /за заместване на отсъстващ служител/ на длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

 • Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН; отговаря за организирането на социално-превантивната дейност на територията на община Панагюрище;
 • Участва в тричленни състави за разглеждане на възпитателни дела по ЗБППМН; осъществява необходимите контакти със съда; упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки;
 • Организира заседанията на МКБППМН; ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели;
 • Участва в разработването на програми и дейности за предотвратяване и ограничаване на криминогенните фактори.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър;

3. Професионален опит –  1 година да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

 • Да познава и правилно  прилага законодателството в областта на осъществяване на политиките и отговорностите свързани с борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Личностни умения и компетентности:

– аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

– лични качества – инициативност, оперативност,  лоялност към организацията;

 • Компютърна грамотност – работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

 

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 04.02.2022 г. /включително/  – 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn