Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение Хандбален клуб „Панагюрище“

ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ПАНАГЮРИЩЕ“

ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

ПОКАНА

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и във вр. с чл. 20, ал. 1 от Устава на Хандбален клуб „Панагюрище“ гр. Панагюрище, Управителният съвет на Хандбален клуб „Панагюрище“- гр. Панагюрище свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 29.04.2024г., в 17:30 часа, на Стадион „Орчо Войвода“- спортна зала, находяща се в гр. Панагюрище, на ул. „Кръстьо Гешанов“ №9 при следния дневен ред:

  1. Освобождаване на членове на Управителния съвет на ХК „Панагюрище

  2. Избиране на нови членове на Управителния съвет на ХК „Панагюрище“

  • Г-жа Стоянка Иванова Доксимова,

  • Г-жа Стефка Кръстева Цветанкова,

  1. Избор на секретар Управителния съвет на ХК „Панагюрище“

  2. Избор на Материално отговорно лице на ХК „Панагюрище“

  3. Избиране на нов председател на ХК „Панагюрище“

  4. Разни

Поканват се всички членове да присъстват на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27, ал. 1 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден, на същото място и при същия дневен ред в 18: 30 часа.

26.03.2024г.                                                                                                                                         Председател на ХК „Панагюрище“: ……/п/…….

Гр. Панагюрище                                                                                                                                                                   Н. Дерменджиев

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn