Половината от площта на общинските гори е съсредоточена в землището на село Баня

Горският фонд на Община Панагюрище обхваща  площ от 3679,4 ха,  което представлява 8,9% от общата площ на  Държавно горско стопанство–Панагюрище в размер на 41 064 ха, се посочва в Стратегията за управление на общинската собственост в община Панагюрище. Площта на горите не е постоянна величина и може да се променя във времето. Причина за това може да бъде изключване на площи от общински гори, както и включване на нови такива, предоставяне на площи на други организации и субекти по решения на имащи право на това институции.  Площта на общинските гори е съсредоточена най-вече в землището на с.Баня – 50 %, с.Попинци – 22%, и с.Поибрене – 14%, а останалата част е в землищата на гр.Панагюрище и селата Левски, Елшица и Оборище, показват още данните от Стратегията.

По вид на горите широколистните  заемат 3002 ха, а иглолистните – 677,4 ха. Общинските гори обхващат склоновете на Средна гора и простиращите се на юг от нея по-малки и по-големи възвишения от Горнотракийската низина.

Община Панагюрище разполага с Горскостопански план, който осигурява добри предпоставки за стопанисването на гората и е валиден до 2022 г. Освен това разполага с ОБЩА ОЦЕНКА на горите и земите от горския фонд и възможности за тяхното управление и стопанисване. При извършването на мероприятията по горите се спазва стриктно Горскостопанския план. Ежегодно с решение на Общинския съвет се определя годишния план, размерът на годишното ползване на дървесина. Ползването на  широколистната дървесина се използва главно за дърва за горене на местното население. Иглолистната дървесина се ползва както от населението, където е разположена, така и за технологична целулоза. Има приета наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общински горски територии. Създадено е звено от трима специалисти с лесовъдско образование, което отговаря за опазването и стопанисването на общинските горски територии. Дейностите по защитата, стопанисването, ползването и охраната на горите в ОГТ са насочени изключително към спазване изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи към него.

 Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn