По проект на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“ в ДГ „Звънче” е назначен логопед, който ще работи безплатно с децата

В ДГ „Звънче” по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове – Дейност 2 е назначен логопед (г-жа Лилия Петришка), който ще работи безплатно с децата, нуждаещи се от преодоляване на говорните им затруднения. Тази специализирана услуга се предлага за първи път в детската градина, която безспорно ще облекчи и улесни родителите на малчуганите, посещаващи учебното заведение.

Извършена е логопедична диагностика за комуникативни и речеви умения от квалифициран специалист и е установено кои деца се нуждаят от обща подкрепа за преодоляване на проблемите (полиморфна дислалия и заекване). Чрез активната дейност на професионалиста-логопед ще се предоставят условия за осигуряване на специална подготовка за успешното преминаване в първи клас на децата от задължителните за предучилищно образование групи и за избягването на обучителните затруднения в началното училище.

В ДГ „Звънче” е оборудван действащ логопедичен кабинет, в който ще се провежда индивидуалната работа с всяко нуждаещо се дете.

Директорът на детската градина, Мария Рендакова, и педагогическият екип са удовлетворени от възможността да се повиши нивото на предучилищния образователен процес.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn