Правителството прие Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г.

Правителството прие Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г.

Документът очертава визията за намаляване на риска при бедствия и аварии на територията на страната и е разработен на основание на чл. 6а. ал. 2. т. 1 от Закона за защита при бедствия. Той е изготвен след задълбочен анализ на възникналите през последните години бедствия, които отнеха човешки животи и нанесоха значителни икономически и социални щети.

Целта на стратегията е осигуряване на устойчива и по-безопасна среда на живот за населението на страната. За осъществяването на тази цел са необходими координирани действия между институциите. В прилагането на стратегията са ангажирани както министерствата и държавните агенции „Национална сигурност“ и „Държавен резерв и военновременни запаси“, така и Националното сдружение на общините в България, частният сектор, научната общност, доброволните формирования и организациите с нестопанска цел.

Документът определя превантивните насоки за ефективно намаляване на съществените рискове от бедствия и недопускане на възникването на нови такива чрез реализирането на следните приоритетни области за действия – оценяване на риска за бедствия, засилване на институционалното управление на риска от бедствия, инвестиране в намаляване на риска от бедствия, въвеждане на политика за финансово управление на риска и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия и прилагане на принципа „да изградим отново, но по-добре“ във фазата на възстановяване.

Стратегията задава съгласуваната рамка за намаляване на рисковете, за повишаване на готовността и способността за реагиране и бързото възстановяване след бедствия.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn