Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, чрез които се постига синхронизация в съществуващата правна уредба. С новите разпоредби се създава адекватна подзаконова нормативна рамка за защита правата на хората с увреждания, чиято цел е да окаже благоприятно въздействие върху социалното приобщаване на тази уязвима социална група.

С измененията се създават условия за по-ясното и целесъобразното прилагане на квотата за наемане на хора с трайни увреждания от работодателите, въведена на законово ниво с фокус към устойчивост на заетостта и дългосрочната социализация на тази целева група. Новите разпоредби ще повишат ефективността на изпълнението на Националната програма за достъпна жилищна среда. С тях ще се прецизират условията и редът за предоставяне на субсидии от държавния бюджет на организации на и за хората с увреждания с призната национална представителност.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn