Правните основания за ползване на ниви се регистрират до 15 февруари

До 15 февруари 2017 г. всеки земеделски стопанин, който иска да получи субсидии по схемите за директни плащания, трябва да регистрира правното основание за ползването на земите в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота, напомниха от Държавен фонд „Земеделие“.

Площите за подпомагане по кампания`2017 ще се заявяват, само ако има регистрирано правно основание.За да впишат такова, стопаните трябва да представят: решение за възстановено право на собственост или нотариален акт, договор за наем или аренда, споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Правното основание включва и разрешителните за паша.

Във вторник в Държавен вестник са обнародвани промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които се дава възможност за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади. Това може да стане чрез сключване на споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти със селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.

В споразумението могат да вземат участие лица, които отговарят на нормата за притежавани или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни.

До 28 февруари е срокът за регистриране на заявление за участие в споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади. Споразуменията се одобряват до 30 април.

С промените в ЗСПЗЗ се дава възможност и за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения. До 20 февруари 2017 г. се подава декларация и заявление. Срокът за сключване на споразумение по чл. 37в, ал. 2 и разпределение на ползването на земите по масиви по чл. 37в, ал. 3, т. 2 е до 30 март 2017 г. Докладът и заповедта за разпределение на масивите в землището се издават до 5 април 2017 г. Заповедта се обявява до 10 април 2017 г.

Земеделски имоти, държавна и общинска собственост може да се регистрират до 9 юни, ако е започнала процедура за предоставяне за ползване преди 15 февруари 2017 г.

Правно основание за подпомагане в горски имоти, държавна и общинска собственост – пасище, ливада или поляна, са сключените договори за наем по реда на Закона за горите.

За имоти, попадащи в защитени територии, правно основание е разрешително за паша по чл.50, т.5 от Закона за защитените територии. То се издава въз основа на годишните планове, утвърдени със заповед на директорите на регионалните органи на Министерство на околната среда и водите. Процедурата се счита за стартирала с датата на заповедта на съответния регионален орган на Министерство на околната среда и водите. Тя трябва да регистрира правното основание за ползването на земеделските земи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn