Предлагат нова професия и в панагюрската ПГИТМТ, става ясно от приетия държавния план-прием за учебната 2016/2017 г. в област Пазарджик

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и прие държавния план-прием за учебната 2016/2017г. в област Пазарджик. Заседанието бе председателствано от зам.-областния управител Гинче Караминова и в него участваха главният секретар на Областна администрация Светлан Карталов, представители на общините на дирекциите „Бюра по труда”, на синдикатите, експерти от РИО – Пазарджик и организации на работодатели. Членовете на комисията обсъдиха и приеха проекта за държавен план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2016/2017 година, предложен от Регионалния инспекторат по образование.
Държавен план-прием на територията на областта се осъществява в общо 45 училища, от които 23 общински, 18 професионални гимназии и 4 специални школа. В сравнение с миналата година, броят на учениците в VІІ клас e намалял незначително, а се е увеличил броят на тези, които през учебната 2015/2016 г. ще завършат основно образование. Съобразявайки се с това, план-приемът в професионални паралелки, който предлага РИО-Пазарджик, за учебната 2016/2017 г. е:
– Общ брой професионални паралелки – 83, като в тях се предлага обучение по повече от 86 професии и специалности;
– Дневна форма – 59 паралелки, задочна форма – 11, вечерна форма – 1;
– Паралелки първа степен на професионална квалификация – дневна форма след VІ кл. – 2; задочна форма – 3; вечерна – 2; след VІІ кл. – 2; след VІІІ кл. – 6
Брой седмокласници в областта през 2016 г. – 2 198 ученици.
– Професионални паралелки след VІІ клас – 20.
Предлагани нови професии:
– Професия „Програмист” – МГ „К. Величков” гр. Пазарджик;
– Професия „Помощник-възпитател” – ПГ по облекло гр. Пазарджик
Брой осмокласници в областта през 2016 г.- 1301 ученици
– Професионални паралелки след завършено основно образование – 39.
Предлагани нови професии и специалности:
– Професия „Машинен оператор” – ПГ по промишлени технологии, Пазарджик;
– Професия „Мехатроника” – ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, Панагюрище;
– Професия „Биотехнолог” и професия „Химик-оператор” – ПГ по хранително-вкусови технологии „Ат. Ченгелев”, Пещера.

Държавният план-прием е изготвен на базата на няколко приоритета и е съобразен с:
– Потребностите на бизнеса на пазара на труда – с желанието на Съюза на предприемачите – Пазарджик, Сдружението на предприемачите – Панагюрище и регионалния бизнес;
– Различни категории ученици и възрасти, които желаят да продължат образованието си – предлагат се професии в задочна и вечерна форми на обучение;
– Осигурен е избор за професионално обучение на деца със специални образователни потребности;
– Традициите в професионалното обучение на съответното професионално училище и общината, в която се намира;
– Програмите и плановете за развитие на общините, както и местните икономически и социални условия на всяка община;
– Желанията на училищните ръководства и педагогическите колективи;
– Реализирания миналогодишен прием като брой паралелки;
– Оптималния баланс между заявения общ брой паралелки за областта и наличните ученици, които ще се обучават в VIII клас;
– Материално-техническата база, осигуряваща определен вид професионално обучение, както и наличните учители-специалисти, необходими за обучението.
Чрез предложения държавен план-прием се осигурява възможност за придобиване на различна степен на професионална квалификация, като приемът е с различен срок на обучение и се осъществява след завършен шести, седми и осми клас
Държавният план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2016/2017 г. ще бъде предложен за утвърждаване от Министъра на образованието и науката.
Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn