Предстои приемането на Общинския план за младежта за 2017 година

В Общински съвет-Панагюрище е постъпило предложение от заместник кмета Галина Матанова, да бъде приет Общинския план за младежта за 2017 година.Това е програма, която дефинира местната политика за младите хора, съобразно техните потребности и синхронизирана с приоритетите на националната и европейска политика за младежта. При изготвянето му са взети предвид актуалното състояние в община Панагюрище, както и промените настъпили през последните години и необходимостта от конкретни дейности и задачи в посока развитие на политиката за младежта в общината.

Този план е основополагащ за гарантиране на диалог с младите хора, с обща цел да се постигне обединение на идеите, усилията, решаване на проблемите и доближаване до очакванията на всички граждани на територията на община Панагюрище. Развитието и като привлекателен социално-икономически център, сигурно място за живот и отдих, основаващо се на местните ресурси, култура, традиции, както и на будния и предприемчив панагюрски дух.

Стратегическите цели, заложени в документа, са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на междукултутния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

В изпълнение на тези значими цели акцентите в Общинския план за младежта за 2017 година са насочени към усъвършенстване на условията за комуникация между младежките организации, органите на местната власт и оптимизиране на резултатите от младежките дейности на местно равнище, с цел да стимулират взаимодействието в атмосфера на толерантност, освободеност и въображение, чрез поемане и изпълнение на отговорности, и усещане за проявена пълноценна гражданска позиция.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn