През тази седмица започва приемането на заявления-декларации за винетни стикери от лица с увреждания

От 1 декември т.г. започва приемането на заявления-декларации за винетни стикери за от лица с трайни увреждания за следващата година. Лица с трайни увреждания с определени 50 и над 50% намалена работоспособност и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, имат право на един безплатен едногодишен винетен стикер за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил. Припомняме, че над 600 жители на община Панагюрище получиха безплатни винетки за 2016 година.

При действащите нормативни разпоредби към настоящия момент годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена до 31 януари на следващата година. Предоставянето на винетни стикери ще е възможно след тяхното получаване от областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура. Заявление-декларации и документи за винетки се приемат лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане. При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално подпомагане“ дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn