Придружителите на хора в неравностойно положение да не заплащат входни билети в музеите, предвижда промяна в Закона за културното наследство

Министерският съвет одобри на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (ЗКН). Дейността по дигитализацията ще се координира, организира и контролира от министъра на културата.

Промените в ЗКН предвиждат още заседанията на специализираните експертни съвети към Министерството на културата да се излъчват онлайн в реално време чрез сайта на Министерството на културата.

В изпълнение на Решение № 496 на Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса със законопроекта се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Предлага се придружителите на хора в неравностойно положение да не заплащат входни билети в музеите.

Предлага се промяна в § 29 от Преходните и заключителни разпоредби на към Закона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.), с която се предвижда изрично, че на вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2 от ЗКН, подлежат и лицата, които към влизане в сила на посоченото изменение на закона – 26.02.2016 г. са получавали разрешения за теренни археологически проучвания, но не отговарят на изискванията на чл. 150, ал. 1 от ЗКН. По отношение на тези лица се облекчават условия, като за получаване на разрешение и за вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2 от ЗКН ще бъдат изисквани – 10 години професионален опит като археолог, който ще бъде доказван, освен с документи удостоверяващи трудов стаж и професионален опит и с 10 издадени разрешения за теренни археологически проучвания.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn