Приемане отчет за дейността на Пожарната служба, присъждане на наградите за „Учител на годината“ и още от решенията на дневен ред

 

Припомняме, че днес, 21 май, Общинският съвет в Панагюрище се събира на редовно заседание. Предварителният дневен ред включва 7 точки.

  1. Приемане на Анализ на дейността на РС „ПБЗН“ -Панагюрище през 2019 година.
  2. Присъждане на наградите „Учител на годината“, “ Творец на годината“, „Творец на Панагюрище“ за 2020 година.
  1. Кандидатстване с проектно предложение „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.
  1. Определяне на пълномощията на кметски наместник в населени места в състава на Община Панагюрище.
  1. Промяна в числеността на персонала в звено „Домашен социален патронаж“.
  1. Одобряване на подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план /ПП/ с възложител „Асарел- Медет“ АД, гр. Панагюрище.
  1. Разпореждане с общинско имущество. 

7.1. Одобряване учредяването на възмездно право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура върху сервитутна ивица в полза на „Еко Антрацит“ ЕАД.

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим” от 16 часа.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn