Приемат на сесия днес бюджета на Община Панагюрище за 2021г.

Днес, 8 март, от 15.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва точки:

  1. Промяна в  поименния състав на ПК „Бюджет и икономика на общината“ и ПК „Здравеопазване и социална политика“ към Общински съвет- Панагюрище

  1.  Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2021 година по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

  1. Приемане на Бюджет 2021 година, индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския съюз за 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 -2023 година.

  1. Издаване на запис на заповед от Община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

  1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване  /ПРЗ/ на Пламен Аспарухов Аврамов.

  1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване  /ПРЗ/ на „Дуракови и сие“ ООД.

  1. Приемане на годишния отчет за дейността на Районно управление – Панагюрище

  1. Разпореждане с общинско имущество.

8.1. Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ

8.2.Отдаване под наем на медицински кабинет на І-вия етаж в сградата на поликлиниката (старо крило) гр. Панагюрище, частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.

8.3. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в гр. Панагюрище

8.4. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на „Оборище“ ЕООД, върху част от общински недвижим имот, представляваща 3 броя помещения с обща площ 39,50 кв.м., в административната част на втория етаж в сграда „ГУМ“ с идентификатор №55302.501.2633.1, находяща се на пл. 20-ти Април“ №15 в гр. Панагюрище

8.5. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години, върху части от общински недвижими имоти с идентификатори №55302.501.620 и №55302.501.5006, находящи се на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов“ на КЛА „ Оборище“

8.6.Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години, върху части от общински недвижими имоти с идентификатори №55302.501.620 и №55302.501.5006, находящи се на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов“ на ХК „ Панагюрище“.

8.7. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на собственика Марина Mаринова Маринска, за изграждане на пристройка /тераса/ с площ от 11,5 кв.м, към самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор на обекта №59375.501.509.3.3, находящ се на втори етаж в сграда, построена в общински Поземлен имот с идентификатор №59375.501.509, находящ се в с. Панагюрски колонии.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn