Приемат на сесия днес бюджета на Община Панагюрище за 2022 г.

Днес, 31.03. 2022 г. от 15.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва точки:

  1. Приемане на  Бюджет 2022 година, индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския съюз за 2022 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 -2024 година.

  1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги

  1.  Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Панагюрище за 2022 година

  1. Приемане на отчет – анализ за дейността на РС ПБЗН  за 2021 година.

  1.  Издаване на запис на заповед от Община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1/22.01.2016 г. на МЗХГ по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” и сключено Споразумение между МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, УО на ПРСР 2014 -2020 г., УО на ОПРЧР 2014 -2020 г. и УО на ОПИК 2014 -2020 г.

  1. Одобряване на Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Панагюрище.

  1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за общински имоти с цел промяна на предназначението им за площадка за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци

  1. Разпореждане с общинско имущество.

8.1. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.164, находящ се на ул. „Атанас Кирилов“ в село Панагюрски колонии.

8.2. Продажба на общински поземлени имоти с идентификатори №55302.501.5069 с площ 350 кв.м, №55302.501.5070 с площ 349 кв.м. и №55302.501.5071 с площ 346 кв.м., находящи се на ул. „Петър Горанов” в гр. Панагюрище.

8.3. Отдаване под наем на помещение с площ от 13кв.м., находящо се на III-тия етаж в административната част в сградата на Градски универсален магазин гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване.

8.4.Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2022/2023 година. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Определяне на наемни цени на декар за индивидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите – собственост на Община Панагюрище за стопанската 2022-2023 година.

8.5. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Янко Иванов Батев.

8.6. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на   Иван Савов Батев.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn