Приемат на сесия днес бюджета на Община Панагюрище за 2024 г.

Днес, 15.02. 202г. от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 6 точки.

1. Приемане отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 год.

2. Приемане Стратегия за управление на общинска собственост в община Панагюрище за периода януари 2024 г. – декември 2027 г.

3. Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Панагюрище през 2024г.

4. Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2024 год. по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

5. Приемане на Бюджет на Община Панагюрище за 2024 година, индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския съюз за 2024 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2024 – 2026 година.

6. Разпореждане с общинско имущество.

6.1. Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ с възложител Община Панагюрище.
6.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет №18 и припадащите се към него общи части, находящ се на І-ви етаж (старо крило) в сградата на поликлиниката, ул. Д-р Лонг”, гр. Панагюрище.
6.3. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.498 по КККР на с. Панагюрски колонии с площ 1068 кв.м.
6.4. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.789, находящ се в с. Панагюрски колонии.
6.5. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор 57128.23.34, с площ 600 кв.м, находящ се в местност Станчов рът, в землището на с. Поибрене, Община Панагюрище.
6.6. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.5318, находящ се на ул. „Сергей Румянцев“ №10 в гр. Панагюрище.
6.7. Отдаване под наем за временно и възмездно ползване без публичен търг или публично оповестен конкурс на спортна зала „Орчо войвода“, находяща се на
ул. „Кръстьо Гешанов“ в гр. Панагюрище.
6.8. Закупуване на поземлени имоти – частна собственост, във връзка с разширение на Градския парк в град Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn