Приемат размера на такса „Битови отпадъци“ на заседанието на 22 декември

На 22 декември ще се проведе последното за 2015 година заседание на Общински съвет-Панагюрище. Ето и предварителния дневен ред:

1. Даване съгласие за сключване на допълнително договорно споразумение към Договора за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на община Панагюрище за предоставяне на концесия на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД на обект – публична общинска собственост – Пречиствателна станция за отпадни води – Панагюрище.
2. Одобряване изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Панагюрище.
3. Разпореждане с общинско имущество:
3.1. Одобряване подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: Трасета на електропровод и водопровод, захранващи поземлен имот 55302.1.500 в местността „Алабалица“ – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище.
3.2. Одобряване подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: Трасета на електропровод и водопровод, захранващи поземлен имот 55302.448.350 в местността „Мрамор“ – землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.
3.3. Учредяване на сервитут и право на строеж върху земеделска територия – общинска собственост по Парцеларен план за изместване на съществуваща линия 110kV, свързано с проект за изграждане „Луда Яна” и ПСПВ гр. Панагюрище.
3.4. Предоставяне за безвъзмездно право на управление на едноетажна масивна административна сграда, находяща се на ул.“Д-р Лонг“№3, гр.Панагюрище, за нуждите на Дирекция „Бюро по труда“ гр.Панагрище.
3.5. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище проектен имот № 55302.25.462, находящ се в местността „Байкьовец”, по одобрената Кадастрална карта на Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Илия Радов Костурков.
3.6. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище проектен имот № 55302.25.454, находящ се в местността „Байкьовец”, по одобрената Кадастрална карта на Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Илия Радов Костурков.
4. Приемане размера на Такса „Битови отпадъци“ (ТБО) в Община Панагюрище за 2016 г. и План – сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците за 2016 г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn