Приета е нова наредба за приобщаващото образование

Правителството прие Наредба за приобщаващото образование, с която се определя държавният образователен стандарт за приобщаващото образование съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

Акцент при приобщаващото образование е поставен върху директната работа с децата и учениците за сметка на намаляването на административните задължения на екипите за подкрепа за личностно развитие. Увеличават се възможностите за допълнително обучение по учебен предмет и за консултации на децата и учениците, като се набляга върху предоставянето на допълнителна подкрепа на децата и учениците с изявени дарби, както и върху грижата за здравето на децата и учениците. Регламентира се ясна процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII и X клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии. Определя се ролята на родителите като партньор на детската градина и училището в осигуряването на приобщаващото образование.

Новата Наредба дава реални възможности центровете за специална образователна подкрепа да бъдат подкрепяща образователна институция за тези деца и ученици със специални образователни потребности, които не могат напълно да бъдат обхванати в образователния процес в детските градини и училищата. Засилва се и координацията между образователната система и тази за закрилата на детето.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn