Приети са промени в реда за оценка на замърсяването на въздуха

Правителството прие постановление, с което се изменят, допълват и отменят нормативни актове в областта на околната среда. По този начин се транспонират част от изискванията на директива на Европейския парламент за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.

С промените в нормативната уредба се създават предпоставки за по-голяма прозрачност, съгласуваност, сравнимост, пълнота и точност на националните инвентаризации и прогнози на емисиите на вредни вещества в атмосферата, между които са серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици. Тези инвентаризации са един от инструментите, които се използват за оценка и управление на замърсяването на въздуха. Подобряването на качеството и обхвата на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества в атмосферата ще допринесе за предприемане на адекватни мерки за постепенното намаляване на замърсяването на въздуха.

С постановлението се отменя стара наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, които извършват дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Отмененият нормативен документ е заменен от действаща наредба, която регламентира тези дейности.

С постановлението се актуализира образецът на заявление за лица, които ще употребяват бои, лакове и авторепаратурни продукти за възстановяване и поддръжка на обекти (сгради или стари превозни средства) със статут на културни ценности по реда на Закона за културното наследство.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn