Приет е план за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на държавни или общински имоти

Министерският съвет при план за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост. С изменения в Закона за собствеността от 2014 г. срокът за спиране на придобиваната давност по отношение на държавни или общински имоти е продължен до 31 декември 2017 г. Това решение беше мотивирано с неприключилия процес по първоначално актуване на имотите – държавна и общинска собственост.

На територията на много населени места все още липсват одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри. Приемането на кадастралната карта и регистри за цялата територия на България ще даде възможност на областните управители и кметовете на общини да извлекат информация за имотите, за които в регистрите липсват документи за собственост. След преценка на характеристиките на имотите следва да бъдат съставени актове за държавна или общинска собственост за тези от тях, за които има достатъчно основание да се счита, че представляват държавна или общинска собственост. Влизането в сила на нови кадастрални карти и регистри води до промяна на индивидуализиращи белези на имотите – държавна и общинска собственост, и изисква за тях да бъдат съставени нови актове съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

Планът включва мерки, които да бъдат предприети от страна на ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини и райони в срок до 30 ноември 2017 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn