Приеха Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях

Правителството прие Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.
С наредбата се регламентират задълженията на собствениците на язовирните стени, свързани с поддържането им и привеждането им в добро техническо състояние, така че да се гарантират в максимална степен животът и здравето на хората и околната среда при експлоатацията на съоръженията. Въведен е механизъм на документиране на извършените проверки и представянето на резултатите от тях на компетентните контролни органи – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответния областен управител, съответната басейнова дирекция и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при МВР.
Уредена е дейността на комисиите за обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени, които се назначават със заповед на областния управител, съгласно разпоредбата на чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите. Предвидени са условията и реда за упражняване на контрол върху техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях от инспекторите на ДАМТН.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn