Приеха политика за участие на Община Панагюрище в общинските търговски дружества

Политика за участие на Община Панагюрище в търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала, или в които Общината по друг начин упражнява доминиращо влияние /общински търговски дружества/ беше приета на последното заседание на Общинския съвет на 27 юли. Документът определя общите цели и приоритети, които Община Панагюрище си поставя като собственик, за да се гарантират ефективни решения и добро управление. Обосновката Община Панагюрище да участва в общинските търговски дружества включва смесица от социални, икономически и стратегически интереси, а основната цел, която Общината си поставя чрез участието в общинските търговски дружества, е предоставяне на обществени услуги, поети в интерес на широката общественост, без да се търси на всяка цена печалба, се посочва в приетата Политика.
Община Панагюрище има участие в четири общински  търговски дружества със 100% общинско участие в капитала – „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД, „Оборище“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация-П“ ЕООД, „Пазари и паркинги“ ЕООД. Записаният капитал на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност към 31.12.2020 година е в размер на 370 580 лева.
Общината не притежава еднолични акционерни дружества и не участва с над 50% в капитала на акционерни дружества. В приетия документ са посочени дългосрочните и средносрочните цели на Община Панагюрище в общинските търговски дружества, както и специфичните цели за отделните дружества.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn