Приоритетите в Общинския план за младежта за 2016 година

Визията на тазгодишния Общински план за младежта е създаване на подкрепяща среда за пълноценно личностно и обществено развитие на младите хора в община Панагюрище. Общинският годишен план за младежта е програма, която дефинира местната политика за младите хора, съобразно техните потребности и синхронизирана с приоритетите на националната и европейска политика за младежта. Предстои неговото приемане от местния парламент на заседанието на 28 януари.

Основните цели, заложени в плана са създаването на възможности за пълноценно развитие на младите хора, изявяване на активната им гражданска позиция и реализация, огласяване на техните потребности и проблеми, подкрепа в готовността им за ангажираност в процесите на вземане на решения на общинско и национално ниво.
Планът за младежта на Община Панагюрище е насочен към младите хора от 15 до 29 години, без разлика в техните образователни, социални, политически и етнически убеждения и младежки работници и други специалисти, които са пряко ангажирани с предоставянето на услуги или с други дейности в подкрепа на младежкото развитие.
Сред очакваните резултати от реализирането на Общинския план за младежта за 2016 година са представителство на младите хора в местното самоуправление и в обществения живот, инициирани и реализирани иновативни подходи за пълноценно взаимодействие на всички заинтересовани страни в областта на младежките политики, повишаване активността и участието на младите хора в международни образователни програми, проекти и инициативи, включване в минимум 4 международни проекта.
Приоритет е и успешната професионална и социална реализация на младите хора от общината. Съществено значение се отдава и на възможностите на дуалната форма за професионално обучение и по-добрата информираност на младите хора за възможностите за професионална и личностна реализация. В плана е заложено минимум 100 младежи годишно да получават информационни услуги, по-голям брой млади хора с увреждания да бъдат интегрирани в различните сфери, минимум 200 млади хора да бъдат привлечени като доброволци за осъществяване на младежка дейност и инициативи на територията на общината.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn