Проведе се обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище

Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище се проведе днес в сесийната зала на Община Панагюрище.

На обсъждането присъстваха кметът на община Панагюрище Никола Белишки, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова, общински съветници, директори на детски градини, експерти от общинската администрация, медии.

Общественото обсъждане откри заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище Галина Матанова.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище е за определяне на стойността на таксите за ползване на детски градини и яслени групи към детските градини на територията на община Панагюрище.

В представянето на проекта г-жа Матанова подчерта, че предложението е в потвърждение на стремежа на Община Панагюрище да развива политика, гарантираща утвърждаването на общинските училища, детските градини и центъра за подкрепа за личностно развитие като оптимална позитивна система за провеждане на модерно, достъпно, качествено и непрекъснато образование, да планира и реализира и социална политика – ангажирана и последователна по отношение на подкрепата и потребностите на децата и техните семейства.

Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище:

Направеното от заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова предложение за определяне размера на таксите за ползване на детски градини и яслени групи към детските градини на територията на община Панагюрище е във връзка с настъпилите промени в нормативните актове, които регламентират задължителния характер на предучилищното образование за 5- и 6-годишните деца.

Според действащата общинска Наредба, при определяне на конкретния размер на местните такси и цени на услугите в детските градини до момента се прилага диференцираният подход – родителите или настойниците на децата от 2- до 6-годишна възраст в целодневни и яслени групи към детските градини на територията на община Панагюрище заплащат месечни такси, формирани от постоянна и пропорционална част. Размерът на таксите се определя в зависимост от населеното място, в което се намира детската градина, без да се влияе от възрастта  на децата.

С цел осигуряване на здравословна и разнообразна храна, отговаряща на нормативните изисквания и финансов анализ на необходимите средства за дейностите по хранене в детските градини се формира размерът на дневния стойностен хранителен оклад в детската градина, между 2,50 и 3 лева, съответно месечната издръжка на едно дете само за храна, при пълен месец посещение на детска градина, е 63 лева.

Във връзка с политиката на Община Панагюрище, насочена към подкрепа на семействата и осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете, предложението е  месечната такса за посещение на детска градина за 5-и 6- годишните деца да бъде в размер на 35 лева за детските градини на територията на град Панагюрище и 20 лева за детските градини в селата на територията на община Панагюрище. Определянето на размера на таксата за посещение на деца в детските градини в селата е във връзка с общинската политика за насърчаване и задържане на младите хора и семействата в малките населени места и стремежът ни да осигурим достъп до качествена образователна услуга най-близо до детето и семейството.

Предложеният проект предвижда и изменение на начина на формиране на месечната такса за посещение в детска градина, като отпадне досега действащият механизъм чрез постоянна и пропорционална част и се въведе месечна такса, в зависимост от присъствените дни на детето, различна за територията на град Панагюрище и селата на общината. Ако детето има пълен месец на посещаемост, то родителите ще заплатят месечна такса в размер на 35 лева за града и съответно 20 лева за селата. Ако детето е отсъствало в определени дни на месеца, родителите ще заплатят такса само за дните, в които е ползвана образователната услуга.

Съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, разходите за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в яслени групи и на деца от 2- до 4-годишна възраст се финансират частично със средства от държавния бюджет и включват разходите за персонал, за социално-битово и културно обслужване (СБКО), за квалификация и за представително облекло на педагогическите специалисти и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Всички други разходи за издръжка, осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата и дейности по хранене се финансират със средства от общинския бюджет.

В проекта на Наредбата се предвижда месечната такса за посещение на деца в яслени групи към детските градини и за целодневни групи за децата от 2- до 4-годишна възраст да бъде 45 лева за посещение в детските градини на територията на град Панагюрище и 30 лева за селата. Таксата да се формира само въз основа на броя на дните, в които детето посещава детската градина. Ако детето има пълен месец на посещаемост, родителите ще заплатят месечна такса в размер на 45 лева за града и съответно 30 лева за селата. Ако детето е отсъствало в определени дни на месеца, родителите ще заплатят такса само за дните, в които е ползвана образователната услуга.

Съгласно нормативните разпоредби, към детските градини или в училищата могат да се организират полудневни групи за задължително предучилищно образование.

За подготвителни полудневни групи в детска градина или в училище такса не се заплаща.

В последните 7 години в предучилищното образование, извън средствата за пълна издръжка, са инвестирани и допълнителни средства от общинския бюджет в размер над 100 000 лева за изграждане на кътове за спорт, игри и отдих, реконструкция на покривни пространства, ремонт на отоплителни системи, благоустрояване на прилежащи площи и дворни пространства, съчетаващо в себе си функционалност, надеждност и качество. Изградена е детска градина в село Оборище за над 140 000 лева. Факт е и реализацията на най-мащабния образователен проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към  образователни институции” по  приоритетна  ос   1 „Устойчиво  и  интегрирано  градско  развитие”  на  Оперативна   програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 година.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата:

– Гарантиране на по-висока ефективност на предоставените услуги;

– По-голяма яснота, справедливост, коректност, публичност и обективност при определянето и заплащането на размера на местните такси;

– Синхронизиране на образователните политики на общинско ниво с действащото законодателство на Република България в областта на образованието;

– Осъществяване на споделена отговорност от страна на родителите по отношение посещението на децата;

– Постигане на баланс между направените разходи от Община Панагюрище и хармонизиране на образователната инфраструктура на територията на общината;

– Възстановяване на част от разходите на Общината по предоставяне на услугите;

– Единен контрол върху разходите на средствата по предоставянето на услугата чрез Система за финансово управление и контрол.

Изказвания по предложението за определяне на стойността на таксите за ползване на детски градини и яслени групи към детските градини на територията на община Панагюрище направиха г-жа Татяна Костадинова – директор на ДГ „Райна Княгиня“ и г-жа Радка Ножделова – директор на ДГ „Брезичка“, които определиха предложения вариант за формиране на таксите за по-добър.

От включилите се в общественото обсъждане, всички подкрепиха проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище.

В заключение, г-жа Галина Матанова благодари на всички за участието и проявения интерес.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn