Проведе се обществено обсъждане на проекта на Общ устройствен план на община Панагюрище

Днес, 29 ноември, в сесийната зала в сградата на Община Панагюрище се проведе Обществено обсъждане на проекта на Общ устройствен план /ОУП/ на община Панагюрище, разработен от „Национален център по териториално развитие“ ЕАД, по възлагане от кмета на община Панагюрище и решение  на Общинския съвет и Екологичната оценка към него.”Това е проект и все още имаме възможност за корекции по плана”, акцентира в началото на обсъждането главният архитект на Община Панагюрище арх. Николай Младенов.

img_1196

На общественото обсъждане присъстваха проектантите от „ПЛАНЕКО“ ООД Николай Караиванов – зоолог, Екатерина Гюлеметова – експерт еколог и Пламен Станев – експерт еколог; представителите на Националния център за териториално развитие – Ира Кънева – главен експерт, Бойко Кермекчиев – урбанист, Димитър Димитров – главен експерт, Апостол Рангелов – главен експерт; Антоанета Горчева и Любка Фърцова – представители на РИОСВ-Пазарджик; кметове на кметства; общински съветници; инж.Марин Вулев – управител на „ВиК-П“ ЕООД; представители на „Асарел-Медет“ АД и „Ектрон“ АД; управители на местни фирми и граждани, заявили бъдещи инвестиционни намерения.

img_1209

Главната цел на Общия устройствен план на община Панагюрище е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти.

plan

В презентацията си архитект Ира Кънева – главен експерт от екипа на проектантите, запозна присъстващите с обема и техническите характеристики на засегнатите територии. „Този план се прави вече трета година, тъй като са много дълги съгласуванията с отделните министерства, ведомства, експлоатационните дружества, като трябва да подчертаем, че това е една територия с много обекти на културното наследство и основният проблем беше съгласуването с Министерството на културата, Националния институт за недвижими културни ценности. Тези планове за всички общини трябва да бъдат готови в началото на месец януари 2019 година. Този план се явява един инструмент за работа на общината в бъдеще, защото след 2019 година не може се кандидатства по Европейски фондове за използването на средствата, които идват от Европа по отношение на обитаване, спорт, отдих, труд, на транспортна и техническа инфраструктура”, каза арх. Кънева.

img_1200

Тя акцентира върху транспортната инфраструктура и по-точно облекчаване натоварването на централната градска транспортната мрежа чрез изграждане на нов обходен път, свързващ двата квартала  – „Драгулин“ и „Дринча“. Предлага се изграждането на нова пътна отсечка – посока община Лесичово до АМ „Тракия“. Същата се предвижда да се изгради по съществуващо трасе на черен път, преминаващ през село Бъта. Елементите на пътя са в границите на допустимите, съответстващи на класа на планирания път норми. С тази напречна връзка се скъсява дължината на съществуващото трасе от Златица – Пирдоп за Панагюрище към София.

По отношение екологичната оценка (ЕО) и оценката за съвместимост (ОС) на Общия устройствен план докладваха Екатерина Гюлеметова – експерт еколог, и Николай Караиванов – експерт зоолог от „ПЛАНЕКО“ ООД – фирма, специализирана в разработването на доклади за екологична оценка и оценка за съвместимост.

img_1217

„Изключително интересен климат и микроклимат с лечебни характеристики, много богат хидроложки   потенциал, богат потенциал от полезни изкопаеми. Има богат икономически профил, плюс бижуто на Балканите МБАЛ ”Уни Хоспитал”,  една много добре развита транспортна схема, според позволяващия релеф на територията,  водоснабдяване и канализация, части от 4 защитени зони, 10 защитени местности, 2 природни забележителности, които покриват 65% от територията”, каза Екатерина Гюлеметова и допълни:  „Всичко това  е потенциал, който позволява да бъде организирана както природозащитна, така и да бъде проведен туризъм с научно – познавателна насоченост и 277 регистрирани паметници на културата. Качеството на атмосферния въздух са налични фини прахови частици, за които в 27% от случаите се наблюдава превишаване на сероводородната концентрация. Това съдържание с изгарянето на горива, активна транспортна дейност, горивните инсталации на производствените обекти , което е характерно повече за студеното полугодие на годината, отколкото за останалото време, и в този смисъл то е присъщо. По отношението на водите, това е едно слабо място, но общината полага усилия за отстраняване на проблемите.  По отношение на наводненията – Басейнова дирекция определя река Тополница от устието до горното течение , участък от около 110 км като рискова зона. Ландшафтите с висока генетична устойчивост са 56% от цялата територия. Достойнство на плана е , че запазва дела на естествените ландшафти в територията. За да бъде гарантирано онова, което коментира, анализира и заключава екологичната оценка  тя завършва с 20 конкретни мерки, 7 от които се отнасят към окончателния проект на плана и касаят преди всичко устройствени параметри, останалите 13 са предложени да се приложат по време на изпълнението на плана, което включва 30-годишен период”. В оценката за съвместимост Караиванов постави акцент върху защитените зони по Натура 2000.

img_1222

В заключение авторския колектив, разработил доклада за Екологична оценка, съгласува предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на община Панагюрище и допуска преминаването му към разработване на окончателния проект. Предвижда се процедурата по изготвянето и одобряването на окончателния проект на Общия устройствен план и неговото приемане от Общински съвет-Панагюрище да приключи през първото тримесечие на 2017 година.

img_1211

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn