Проведе се публично обсъждане на проектобюджета на Община Панагюрище за 2020 година

На 20 януари в Сесийната зала в сградата на Община Панагюрище се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година,  който  е изготвен на база на анализ за реално изпълнимите приходи и бюджетните разходи, съобразени с годишните приоритети за положително развитие на всички сфери на обществения живот в община Панагюрище.

На срещата присъстваха председателят на Общински съвет – Панагюрище Христо Калоянов, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова, кметове на кметства, общински съветници, началник отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“ в община Панагюрище Цветана Якова, служители на общинска администрация, жители на община Панагюрище.

Г-н Белишки откри обсъждането, като запозна присъстващите с основните акценти в проектобюджета за 2020 година. Приоритети в тазгодишната финансова рамка са:

  • Неповишаване на размера на местните данъци и такси за жителите на община Панагюрище.
  • Успешна реализация на проекти по ОП „Региони в растеж“ –многофамилни жилищни сгради – обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност; публични сгради – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществени институционални сгради, реконструкция и преустройство на общинска сграда в център за работа с деца на улицата – нова социална услуга.
  • Надграждане на бюджета чрез кандидатстване и реализиране на проекти с външно финансиране – спортна инфраструктура, културна инфрастуктура, кътове за отдих и игри, междублокови пространства, площади.
  • Интегриран подход за рехабилитация на улични настилки, тротоари и водопроводи в населените места на общината.
  • Увеличаване на инвестициите за амбициозно развиваща се и с повишено качество система от социални услуги за местната общност – обзавеждане и оборудване на общинска сграда за домашен социален патронаж и детска млечна кухня,осигуряване на лична помощ за хората с увреждания, с цел подкрепа за независим живот, увеличаване на средствата за насърчаване на раждаемостта, реализиране на годишна програма за профилактика на здравето за всички ученици 5 – 7 клас в общинските училища.
  • Увеличаване на средствата за финансиране в образованието за повишаване на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, подобряване на условията за отдих на ученическия лагер, дофинансиране на маломерните паралелки.
  • Дофинансиране и подкрепа на културните институции. Устойчивост във финансирането на разнообразен културен календар за утвърждаване на община Панагюрище като привлекателен културно-исторически център със развиващ се туристически потенциал. Въвеждане на модернизирани информационни системи.
  • Подкрепа за развитието на спорта в община Панагюрище чрез подобряване на условията за спорт и отдих за всички и финансиране на спортните клубове.
  • Изграждане на събирателен център за едрогабаритни отпадъци, генерирани на територията на община Панагюрище.

Финансовите параметри на бюджета бяха представена от директора на дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет” в Община Панагюрище г-жа Цветана Якова. Общата рамка на предложения бюджет за 2020 година е в размер на 24 362 834 лева, от които за държавни дейности 12 300 328 лева, за местни дейности 11 157 552 лева и 904 954 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Капиталовата програма на Община Панагюрище за 2020 година е в размер на 7 312 816 лева, като 630 541 лв. от тях са собствени бюджетни средства, а 4 376 439 са европейските средства.

След детайлното представяне на проектобюджета на Общината за 2020 година, присъстващите изразиха своите положителни становища, като се обединиха около мнението, че проектът на Бюджет 2020 е изпълним, включващ сериозни инвестиции и обръщащ внимание на различни сектори, повечето от които са и национални приоритети.

Това, което е характерно и се продължава като политика, е да се гарантира финансовата стабилност на общината. Това е особено важно, тъй като нашата община, макар и отличник по финансови показатели, се справя сама и не разчита на помощта на държавата, както много други общини. Но както и в училище, учителите не помагат на отличниците, а се съсредоточават върху по-слаби ученици”, акцентира общинският съветник  Христо Шиндаров.

Благодарност за планираното увеличаване на средствата за селата изказа кметът на село Оборище Милко Ангелов, а кметът на село Елшица Митко Кочев благодари за планираните ремонтни дейности на пътя Елшица – Калугерово.

Благодарност към ръководството на Община Панагюрище отправи и управителят на В и К-П Марин Вулев.

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Панагюрище за 2020 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn