Проверки на РИОСВ – Пазарджик спряха нарушения със замърсяване на въздуха и водите и образуване на нерегламентирани сметища

През ноември експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 87 проверки в 78 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 37 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За установени административни нарушения са съставени два акта по Закона за управление на отпадъците и един по Закон за опазване на околната среда.

Два от актовете са съставени на дружество, собственик на оризарна в с. Ковачево, община Септември. Единият е за нарушение на ЗУО – неправилно предварително съхранение на отпадъци от дейността, на мястото на образуване. Вторият акт е за неизпълнение на задължително предписание по реда на Закона за опазване на околната среда операторът да не допуска неорганизирано изпускане на емисии от дейността в атмосферния въздух.

За нерегламентирано съхраняване на отпадъци от хартиени, картонени и пластмасови опаковки на площадка, която дружеството ползва под наем, е съставен акт на „Томов–Трейд“ ЕООД, Пазарджик.

В следствие на дадени предписания и предприети действия от страна на операторите са подобрени техническите характеристики на пречиствателни съоръжения на обекти, което подобрява качеството на отпадъчните води и на околната среда в област Пазарджик.

Проверка по сигнал за изливане на цвик от обект в река Равногорска установи, че производствените води след пречиствателното съоръжение се заустват в градски колектор. Отпадъчната суроватка се предава за храна на животни. На управителя на дружеството са дадени две предписания, които са изпълнени.

След намесата и по предписания на РИОСВ-Пазарджик през ноември са почистени четири замърсявания с отпадъци на територията на община Пазарджик.

Постигнато е добро междуинституционално сътрудничество между РИОСВ-Пазарджик, Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – Пловдив и РУ на МВР–Пещера за ограничаване и предотвратяване на нарушения на режима за опазване на защитени територии. Събрана е информация за числеността на популацията на дива коза в Западни Родопи.

 

 

Oborishte.bg

 

 

 

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn