Продължава кандидатстването по проекта за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради

До 18 октомври продължава подаването на заявления за кандидатстване по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер”. Проектът е част от Инвестиционната програма на община Панагюрище.

Припомняме, че допустими за енергийно обновяване са:

– Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 година, в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

– Многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Сградите, които отговарят на условията за допустимост, следва да бъдат избрани за енергийно обновяване, ако изпълняват следните условия:
– Заявление за кандидатстване е подадено за цялата сграда;
– Регистрирано e СС за всяка блок-секция в сградата/на цялата сграда при условията и реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС;
– Сградата е допустима съгласно критериите за допустимост;
– Сградата ще достигне най-малко клас на енергопотребление „С“;
– Има съгласие на всички ССО, които използват самостоятелните обекти или части от тях за извършване на стопанска дейност, както и за отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии за стопанска дейност;
– Има съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти.
Сред допустимите дейности за финансиране са такива по конструктивно възстановяване, изпълнение на мерки за енергийна ефективност подобряване достъпа за лица с увреждания и др.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn