Продължава приемът на заявления за еднократна помощ за първoкласници

Приемане на заявления-декларации за еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, се извършва в Дирекция „Социално подпомагане”. Срокът за подаване на заявленията-декларации е до 15 октомври.  Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2018/2019 г., определен с Постановление № 113/25 юни на Министерския съвет, е 250.00 лв.
Помощта е предназначена за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 г. Необходимите документи са: заявление-декларация /по образец/; удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за предходните 12 месеца спрямо подаване на заявлението-декларация; удостоверение, че детето е записано в първи клас, издадено от учебното заведение; в случай на дете, настанено в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето; лични карти на родителите /за справка/; експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /в случай на дете с вид и степен на увреждане/; при необходимост се изискват и други документи.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn