Проект „Приеми ме‘ 2015“ влиза в нов етап на изпълнение

През месец септември 2016 година, кметът на община Панагюрище Никола Белишки подписа Анекс към Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-9/ 11.12.2015 година между Община Панагюрище и Агенцията за социално подпомагане по проект „Приеми мe’ 2015“, съобщиха от местната администрация. Подписаният Анекс е в изпълнение на одобрените от Министерството на труда и социалната политика изменения по договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01/ 01.12.2015 година – „Приеми ме‘ 2015“ и на приетия от Консултативния експертен съвет (КЕС) План за развитие на социалната услуга „приемна грижа” в страната – 2016/2017 година, в който са заложени дейности, свързани с внедряване на новия организационен модел на предоставяне на услугата.

Основните параметри и задачи в Плана са:

Въвеждане на областен модел за развитие на приемната грижа в страната с конкретно разпределение на отговорностите на общините-участници в проекта, в т.ч. нова организация на управление на местно ниво и на предоставяне на социалната услуга:

– Редуциране на екипите за управление чрез сформиране на областни екипи за управление на проекта (ОЕУП), в т.ч. осигуряване финансовото управление на местно ниво в останалите общини-партньори;

– Редуциране на екипите по приемна грижа (ЕПГ), чрез организиране на конкурсни процедури в областните градове с цел сформиране на областни екипи (ОЕПГ), съобразно разпределението по Плана на КЕС.

За новосформираните областни екипи по приемна грижа се въвежда стандарт за натовареност на социалните работници – не по-малко от 12 действащи приемни семейства, с които работи 1 социален работник.

В изпълнение на горецитираните документи управленска отговорност за реализиране на проекта чрез планиране, организиране, контролиране, координиране и отчитане пред конкретния бенефициент ще има всяка община­партньор.

Приетият от КЕС План предвижда в община Панагюрище да се обособи работно място за 1 социален работник, член на Областния екип по приемна грижа, който ще изпълнява всички задължения по отношение на кандидати и приемни семейства от общините Панагюрище и Стрелча.

В Етап 2 на проекта Община Панагюрище остава с отговорностите на работодател на проектните приемни семейства с местоживеене в общината.

Съгласно приложения Анекс към Споразумението за партньорство община Панагюрище има ангажименти по отношение на цялостното финансовото управление на проекта на общинско ниво. С оглед осигуряване на приемственост между двата етапа на проекта във връзка с изпълнение на договорите с приемните родители с настанени при тях деца, се предвижда Етап 2 да стартира от 01.11.2016 година. Иновативното междуинституционално сътрудничество „централна власт ­ местна власт – гражданско общество“ в настоящия проект в изпълнението на приетия от Консултативния експертен съвет План за развитие на услугата в страната ще гарантира защита правата и интересите на децата. Проект „Приеми ме‘ 2015“, който стартира на 01.12.2015 година вече е със срок за изпълнение 28 месеца – до 31.03.2018 година, включително.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn