Промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

Общинският съвет в Панагюрище утвърди изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища с решение, гласувано през ноември.  Съгласно Наредбата в общинските жилища за отдаване под наем се настаняват нуждаещите се от жилище граждани, определени в чл.43 от Закона за общинската собственост. Една от новодобавените алинеи  регламентира възможността за настаняване в свободни общински жилища, за които няма нуждаещи се граждани, така че да може да се извършва чрез публичен търг или конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Право за кандидатстване под наем в общински жилища по чл.43 от Закона за общинската собственост имат гражданите и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:
1. Да имат настоящ, постоянен или адрес на пребиваване на територията на Община Панагюрище.
2. Да не притежават жилищна или вилна сграда, или идеални части от такива сгради на територията на Община Панагюрище.
3. Да не притежават недвижим имот в строителните граници на населено място от общината или в двугодишен срок от придобиването му не са предприели действия за издаване на разрешение за строеж, или при наличие на разрешение за строеж не са реализирали строежа в двугодишен срок от издаването на разрешението.
4 Да не притежават имущество в налични парични средства по банкови  влогове, акции, дивиденти, движими вещи в т.ч. моторни превозни средства, земеделски земи, недвижими имоти извън описаните в т.2 и т.3, производствени сгради, складови помещения, гаражи , търговски обекти и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност по-голяма от 5 000 лева.
5. Общият месечен доход на семейството да не надвишава размера на три минимални работни заплати.
6. Да нямат неплатени задължения към Община Панагюрище към датата на подаване на заявлението за настаняване в общинско жилище.
(2) Обстоятелствата по чл14 ал.1 т.1-5 се установяват с декларация, подадена от гражданите по образец, утвърден от Общинска администрация, а обстоятелството по т.6 се установява служебно.
(3) По изключение в общинско жилище може да бъдат настанени и жители на Община Панагюрище, които не отговарят на критериите по чл.14 ал.1 след решение на ОбС-Панагюрище, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници, за срок не по-дълъг от 2 години.

Като нов член в Наредбата беше добавен и такъв, съгласно който право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища без търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, се учредява по решение на Общински съвет-Панагюрище, въз основа на което кметът на общината сключва договор.

Утвърдени бяха и други изменения и допълнения, касаещи еда и условията за управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn