Публично обявление от Басейнова дирекция за заустване във връзка с изграждането на язовира

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ направи публично обявление на сайта на Община Панагюрище за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за обект „Изграждане на яз. „Луда Яна“ и Пречиствателна станция за питейни води“.

Целта на заявеното ползване е заустване на смесен поток пречистени технологични отпадъчни води от промиването на бързите пясъчни филтри, битово-фекални, дренажни отпадъчни води, отделени от изсушителни полета и дъждовни и дренажни отпадъчни водни количества за проектиране на обекта. Водоприемник е река Луда Яна. В мястото на заустването на пречистените отпадъчни води ще бъде изградено укрепващо съоръжение, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропусквателна способност и замърсяване на водите.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn