Публично разглеждане на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище

Разглеждане и актуализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище ще се проведе на 9 декември от 15 часа в Сесийна зала в сградата на Общинска администрация-Панагюрище.

Събитието е във връзка с обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020, както и с обсъждането и изготвянето на приоритизиран списък с обекти на интервенция към Инвестиционната програма.
Актуализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище се налага във връзка с изпълнение на инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ и предоставяне на социална услуга „Център за работа с деца на улицата“ .
Община Панагюрище е конкретен бенефициент с общ индикативен размер на средствата 14 963 364,92лв.
Инвестиционната програма представлява средносрочен документ за реализация на Интегрираният план за градско възстановяване и развитие. Програмата ще включва списък с индикативни основни проекти за финансиране чрез БФП и списък с индикативни резервни проекти с общ размер на финансовия ресурс до 50% от общия индикативен размер на средствата.
В приемната зала на Общинска администрация ще бъдат предоставени на заинтересованите лица Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище , както и Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 : „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „ Региони в растеж“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn