Първо пробно стажуване в „Асарел- Медет“ на ученици от ПГИТМТ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

През тази учебна година в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – гр. Панагюрище, стартираха дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на проекта е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Продължителността на проекта е 36 месеца.

На 22 април, учениците от специалност „Минна електромеханика“ – 8,9,10 клас, „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“ – 8 клас и „Пътно строителна техника“ – 9 клас на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – гр. Панагюрище, заедно с техните учители инж. Ненчо Ненчев и инж. Демичка Мехтерова, проведоха своето първо стажуване в „Асарел – Медет“ АД. Фирмата е партнираща страна по проекта .

Учениците се запознаха с основните производствени дейности на дружеството. Посетени бяха диспечерната на открития рудник, авторемонтния цех и открития музей. Обучаемите останаха впечатлени от видяното и си тръгнаха с много усмивки. Те изразиха мнение, че с нетърпение очакват второто „пробно“ стажуване. Ръководството на ПГИТМТ, изразява своята голяма благодарност към г-н Стоян Боев – експерт, обучение и квалификация за перфектната организация и проведено обучение.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn