Районният съд в Панагюрище търси съдебен секретар

Районен съд-Панагюрище обяви конкурс за назначаване на длъжността „Съдебен секретар”. Основните задължения за тази длъжност са подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвянето и прилагането към делата протоколи от съдебните заседания; подготвяне на  формуляри, графици и др. документи.

Сред задължителните изисквания са: лицето да е пълнолетен български гражданин; да има завършено средно образование; компютърна грамотност; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е народен представител; не е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация; не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия. Има и редица специфични изисквания към кандидатите за заемане на тази длъжност.

Минималният размер на основната заплата е 539.00 лева.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn