Регионалният съвет за развитие на Южен централен район обсъди предложенията за ново райониране на България

Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев председателства заседанието на регионалния съвет за развитие на Южен централен район, което се проведе на 29-ти март в Пазарджик. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи трите варианта за ново статистическо райониране на страната и коментира силните и слаби страни на проектите. В заседанието участваха представители на министерства, областни управители, кметове на общини, представители на бизнеса, научната общност и неправителствения сектор от Южен централен район.

Два от вариантите за ново райониране на страната предвиждат запазване обхвата на сегашния Южен централен район за планиране с областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, а т.нар. „вариант 2“ разглежда включването към на тях и на област  Стара Загора, което срещна подкрепа от членовете на съвета за развитие. Новото райониране цели развитие на регионите и техния потенциал според природните дадености, разположение, транспортни връзки, спецификата на центровете за растеж и периферията. „Финансирането от ЕС  в момента е концентрирано главно в големите градове, което обаче увеличава дисбаланса с малките населени места. Това налага подход, чрез предефиниране на районите, които да ползват допълнителен ресурс от държавата и други финансови източници извън ЕС, за по-добро икономическо развитие“, каза зам. министър Николова.

Областният управител Стефан Мирев получи подкрепата на РСР на предложение за осигуряване на финансови средства в бюджетите на Областните администрации за почистване на речните корита извън урбанизираните територии. Съветът подкрепи и предложението на кмета на община Кричим за осигуряване на целеви средства в бюджета на Областна администрация Пловдив за изграждане на система за оповестяване, включваща яз. Кричим, гр. Кричим и населените места в поречието на р. Въча до вливането й в р. Марица.

Преди началото на заседанието на РСР, областният управител на Пазарджик Стефан Мирев поиска от зам. министър Деница Николова да бъде ускорена процедурата по прехвърляне на сградата на бившия Педагогически колеж на община Пазарджик. Двамата обсъдиха възможностите за отдаване на концесия на бившата база на МВР в гр. Стрелча, която в момента е в управление на областния управител, и хода на реформата във ВиК сектора в област Пазарджик.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn