На дневен ред – редица въпроси, свързани с разпореждане с общинско имущество

Местните парламентаристи ще се съберат за заседание на 25 февруари. Ето и предварителния дневен ред:

Точка 1: Предоставяне на концесия за управление на услуга по поддържане на спортно-атракционни съоръжения чрез експлоатация на изкуствено езеро – публична общинска собственост, находящо се в парка на гр.Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов и по осигуряване на места за паркиране чрез експлоатация на открит паркинг – публична общинска собственост, находящ се в гр.Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов.
Точка 2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище за 2015 година.
Точка 3. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Панагюрище за 2016 година.
Точка 4. Приемане на Годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит при Община Панагюрище.
Точка 5. Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Панагюрище за второ полугодие на 2015 година.
Точка 6. Разпореждане с общинско имущество.
6.1. Предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 5 години общински недвижим имот, представляващ физкултурен салон, находящ се в двора на ОУ“Васил Левски“ в с.Бъта –на Сдружение „Спортен клуб Топалов“ за организиране и осъществяване на тренировъчна дейност по самбо и джудо.
6.2. Отдаване под аренда на земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Поибрене, община Панагюрище.
6.3.Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имот № 032073 с площ 3,298 дка, НТП“Нива“, находящ се в местността „Воднаците/Еменьовец”, по КВС на с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Нено Христов Струнджев.
6.4. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие– Панагюрище следните имоти: № 028051 и имот № 028053 находящи се в землище Оборище, община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Марин Георгиев Домусчиев.
6.5. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имот № 134061, находящ се в местността „Стайкова присоя”, по КВС на с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Гина Велкова Муховска.
6.6. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имот № 085053, находящ се в местността „Милчовец”, по КВС на с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Велко Маринов Дупелов.
6.7. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие– Панагюрище следните имоти: № 048063; № 028054; № 100038; № 120048, находящи се в землището на с.Оборище, община Панагюрище за възстановяването им стари реални граници на Иван Нейков Кацаров.
6.8. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие– Панагюрище следните имоти: №027012 и № №096030, находящи се в землището на с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Стефан Ненов Годжевъргов.
6.9. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие– Панагюрище следните имоти: №36019; 036003; 126085; 126089; 126086; 126087, находящи се в землището на с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Лулчо Нейков Беломачев.
6.10. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие– Панагюрище следните имоти: №139043; 120050; 101052, находящи се в землището на с.Оборище, община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Иван Николов Пенчев.
6.11. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – Панагюрище
имот №114060, находящ в землището на с. Оборище Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Пенчо Делчов Пелтеков.
6.12. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие – Панагюрище следните имоти: №096037; №096040; 096038, находящи се в землището н с.Оборище, община Панагюрище за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Дона Лулчева Годжевъргова.
6.13. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие – Панагюрище следните имоти: №115029; №115031, находящи се в землището на с.Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Тодора Нейкова Пелтекова.
6.14. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие – Панагюрище следните имоти: №000895; №054061, находящи се в землището на с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Никола Стайов Лазаров.
6.15. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – Панагюрище имот №121034, находящ се в землището на с. Оборище Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Никола Лулчов Кацаров.
6.16. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие – Панагюрище следните имоти: №124033; №100072, находящи се в землището на с. Оборище Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на Нена Георгиева Дуракова.
6.17. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – Панагюрище имот №132034, находящ се в землището на с. Попинци, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Тодор Бойчев Терзийски.
6.18. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – Панагюрище имот №012044 с площ 0.973 дка, находящ се в землището на с. Бъта, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Нено Димитров Атмаджов.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn