Разпореждане с общинско имущество е най-дългата точка в дневния ред на предстоящото заседание на местния парламент

Последното за 2016 година на Общински съвет-Панагюрище ще се проведе на 21 декември от 14 часа. Ето какъв е предварителният дневен ред:

  1. Предоставяне средства от бюджета на Община Панагюрище за пострадалите от Община Хитрино.
  2. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие- Панагюрище
  3. Избиране на Димитър Николов Татаров – регистриран одитор, да извърши независим финансов одит на “ В и К-П“ ЕООД- Панагюрище.
  4. Изменение на т. 1 и т. 2 от Решение №223/29.09.2016 г. на Общински съвет-Панагюрище.
  5. Изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/- парцеларен план/ПП/ на Николай Василев Ралчев.
  6. Разпореждане с общинско имущество:

6.1.Продажба на поземлен имот, находящ се на ул. ‘ Н. Ружеков ‘ № 117 в гр. Панагюрище на Никола Димитров Караджов
6.2. Отдаване под наем на кабинет, находящ се на III –тия етаж в сградата на поликлиниката  на Д-р Делчо Добрев Радулов за обособяване на амбулатория за първична дентална медицина.
6.3. Отдаване под наем на кафе -аперитив в сградата на Народно читалище  ‘ В. Левски’ с. Елшица чрез публичен търг с явно наддаване.
6.4. Предоставяне на имоти – полски пътища, собственост на Община Панагюрище, попадащи в масиви за ползване по реда на чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016 – 2017г.
6.5. Делба на имот- частна общинска собственост, попадащ в План на новообразуваните имати по & 4 от ЗСПЗЗ в м. Фетенци 1 по КК и КР на гр. Панагюрище.
6.6. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Петко Илиев Цончев.
6.7. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Вельо Андреев Панчовски.
6.8. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Атанас Драготов Ралчев.
6.9.   Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Рад Цвятков Вельов.
6.10.  Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Захария Николов Дураков.
6.11. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Иван Делчов Пелтеков.
6.12. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Никола Лулчев Беломачев.
6.13. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Ангел Иванов Годжевъргов.
6.14. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Димитър Стоянов Кавърков.
6.15. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Ангел Иванов Годжевъргов.
6.16. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Иван Ненчов Дураков.
6.17.  Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Киро Йорданов Брандийски .
6.18. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Георги Иванов Марински.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn